Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Doneeropmaat.nl: Doneeropmaat.nl is een doneershop die zich ten doel stelt producten te werven voor non-profit organisaties op een eenvoudige en praktische manier.
2. Website: De website van Doneeropmaat.nl die raadpleegbaar is via doneeropmaat.nl.
3. Opdrachtgever: De gebruiker die via Doneeropmaat.nl de gekozen Producten doneert aan de gekozen non-profit organisaties.
4. Producten: Alle door Doneeropmaat.nl aangeboden producten via de Website.
5. Diensten: Alle door Doneeropmaat.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder ander inhoudende het namens Opdrachtgever doneren van Producten aan de door Opdrachtgever gekozen non-profit organisatie en het leveren van deze Producten, alsmede alle andere door Doneeropmaat.nl ten behoeve van Opdrachtegever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever verricht worden.
6. Overeenkomst: De rechtsbetrekking tussen Doneeropmaat.nl en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Doneeropmaat.nl en Opdrachtgever.
2. Niet alleen Doneeropmaat.nl, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Doneeropmaat.nl overeengekomen.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Doneeropmaat.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Doneeropmaat.nl is bevestigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 4: Identiteit Opdrachtgever
1. Op eerste verzoek van Doneeropmaat.nl zal Opdrachtgever een geldig legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Doneeropmaat.nl verstrekken.
2. Doneeropmaat.nl behoudt zich het recht voor, in geval van onzekerheid over de identiteit van Opdrachtgever of zijn financiële draagkracht, nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot Opdrachtgever toereikende informatie hierover heeft verstrekt.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1. Doneeropmaat.nl heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
2. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Doneeropmaat.nl mede te delen.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling direct te geschieden na het selecteren van de gekozen Producten.
4. De betaling dient voldaan te worden middels IDEAL.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het tijdig betalen van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
6. Indien Doneeropmaat.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 5.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van de gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 6: Annulering
1. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk zolang levering niet heeft plaatsgevonden. Dit betreft 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
2. Doneeropmaat.nl zal het aankoopbedrag na geldige annulering aan Opdrachtgever terugbetalen.

Artikel 7: Levering
1. Doneeropmaat.nl doneert de door Opdrachtgever gekozen Producten aan de door Opdrachtgever gekozen stichting.
2. Uiterlijk binnen 4 weken zullen de door Opdrachtgever gekozen Producten gedoneerd worden door Doneeropmaat.nl.
3. Indien niet alle Producten geleverd zijn is dit geen reden voor ontbinding. Doneeropmaat.nl zal na melding zo spoedig mogelijk alsnog volledig nakomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Doneeropmaat.nl is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 7 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Doneeropmaat.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Doneeropmaat.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Doneeropmaat.nl garandeert niet dat de Website en/of de Webshop te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Doneeropmaat.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Opdrachtgever voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop.
4. Doneeropmaat.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. Doneeropmaat.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid door Doneeropmaat of een van haar medewerkers.
6. Indien Doneeropmaat.nl toch aansprakelijk wordt gesteld, is Doneeropmaat.nl uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Doneeropmaat.nl met betrekking tot haar Diensten.
7. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
8. Doneeropmaat.nl is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 9.
9. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Doneeropmaat.nl.
10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Doneeropmaat.nl, waardoor volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Doneeropmaat.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Doneeropmaat.nl of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins buitenlandse onrusten.
3. Nakoming van de Overeenkomst wordt opgeschort in geval van overmacht zolang de overmacht duurt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Doneeropmaat.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Doneeropmaat.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 10: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Doneeropmaat.nl is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Doneeropmaat.nl goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten.
2. Indien Doneeropmaat.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
3. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Doneeropmaat.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
4. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Doneeropmaat.nl gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 11: Identiteit van Doneeropmaat.nl
1. Doneeropmaat.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 6914492 en draagt btw-identificatienummer 170149523B02. Doneeropmaat.nl is gevestigd aan de Goudhaver 16 (3755 WC) te Eemnes.
2. Doneeropmaat.nl is per e-mail te bereiken via info@doneeropmaat.nl en telefonisch te bereiken op 06-24672344.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle Overeenkomsten tussen Doneeropmaat.nl en Opdrachtgever, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Midden-Nederland.

© Doneeropmaat.nl – Algemene voorwaardenPrivacy policyDisclaimer